Reclame Blok Top (A)

Twitter Follow Me

Follow us on Twitter

Lidmaatschap AZSV

Je kunt je aanmelden als lid van AZSV bij de ledenadministrateur van AZSV, Gerrit Heersink.

Zijn adres is Wilhelminastraat 24, 7121 BW  Aalten.

Tel.nr. 0543-47 26 09 of 06-22 45 24 11

Bij hem kun je een inschrijfformulier ophalen en een bankmachtiging voor de contributie.
Je kunt deze formulieren ook via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aanvragen, waarna u de formulieren thuisgestuurd krijgt.

Spelende leden die ouder zijn dan 10 jaar moeten ook een pasfoto inleveren t.b.v. de spelerspas.

Als je wilt weten wanneer je moet trainen of in welk team je wordt ingedeeld kun je het beste met één van de volgende personen contact opnemen:

Pupillen en Junioren: Gerben Houwers, tel.nr. 0543 - 47 55 45

Senioren: Wilbert Vreeman, tel.nr, 0543 - 47 10 22 

Dames en meisjes: Wendy Vaags, tel.nr. 0543 -.45 21 11

Zaalvoetbal: Tom Arink, tel.nr. 0543 - 46 16 17De contributie die betaald moet worden als je lid van AZSV wilt worden luidt als volgt (alle bedragen per maand):

Pupillen (t.m. 12 jaar):                         14,65

Junioren/meisjes: (12-18 jaar)            16,00

Senioren:                                             € 22,00

Zaalvoetbal:                                        € 18,70

Veld+Zaal senioren:                           € 25,95

Zaalvoetbal junioren:                           14,00

Veld+Zaal junioren:                           € 19,70

Niet-spelende leden:                            8,80

7-7 (35+)                                           € 14,65

 


 

Bij de aanmelding zijn inschrijfkosten verschuldigd. Alle pupillen en junioren betalen eenmalig € 2,50, senioren betalen eenmalig € 5,00

Verdere kosten die worden doorbelast zijn:

  • Boetes die de KNVB aan een individuele speler/speelster oplegt (gele en rode kaarten)
  • Verzekeringspremie voor de collectieve ongevallenverzekering voor alle KNVB-leden € 0,60 per jaar. Voor een uitgebreide toelichting op deze ongevallenverzekering, zie verderop in dit artikel!!


Alle contributies worden automatisch (bij voorkeur per kwartaal) van uw bank- of postrekening afgeschreven. Als u weigert een machtiging af te geven (of voor het geval uw rekening geblokkeerd is voor incasso) ontvangt u een acceptgirokaart die u dan zelf over moet maken. Als extra kosten wordt er €2,00 per acceptgirokaart in rekening gebracht.De voetbaluitrusting:

De com[lete voetbaluitrusting (shirt, broek, kousen en tas)  krijgt u van AZSV in bruikleen en hoeft dus niet zelf te worden aangeschaft.


Afmelding:

Als u zich wilt bedanken als lid van AZSV dient dat altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministrateur van AZSV, Gerrit Heersink, Wilhelminastraat 24, 7121 BW  Aalten.(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

En dus niet bij de leider of bij de wedstrijdsecretaris !  Het is wel verstandig om de leid(st)er van jouw team op de hoogte te stellen van het feit dat je gaat stoppen!!

Leden die zich in de loop van het seizoen afmelden moeten in elk geval nog de contributie van het dan lopende kwartaal betalen. Leden die hun lidmaatschap in de loop van een kwartaal omzetten van spelend naar niet-spelend zijn over dat gehele kwartaal de contributie als spelend lid verschuldigd.

 

Verzekeringen collectieve ongevallenverzekering

Ten behoeve van de leden van de amateursectie van de KNVB.

Beknopt dekkingsoverzicht vanaf 01-07-2005

Wie zijn verzekerd

- Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, (assistent-)scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers

enzovoort.

- Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkenen

aanvaarde, structurele functie.

- Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met

dien verstande dat het altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn).

- Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van

deze personen heeft geregistreerd.

Wanneer geldig

- Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek

aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.

- Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het

vliegrisico is gedekt.

- (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen.

Dekkingsgebied

- De gehele wereld.

Wat is verzekerd

- rubriek A EUR 20.000,00 bij overlijden door ongeval

- rubriek B EUR 75.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden tot 19 jaar

*

- rubriek B EUR 37.500,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden vanaf 19 jaar

*

- rubriek D1 EUR 500,00 geneeskundige kosten (secundaire verzekering, dus eerst claimen bij eigen verzekering.

Niet gedekt is:

het eigen risico van de particulier verzekerden)**

- rubriek D2 EUR 1.000,00 tandheelkundige kosten (secundaire dekking, dus eerst claimen bij ziekenfonds o.d.)**

- EUR 2.000,00 bij overlijden door hartaanval***

- EUR 250,00 bij schade aan bril/contactlenzen van (assistent-) scheidsrechter, ontstaan tijdens de wedstrijd of in direct verband daarmee.

* Een eventuele uitkering krachtens rubriek B vindt plaats volgens een zogenaamde progressieve invaliditeitsschaal; hierbij ligt het uitkeringspercentage altijd hoger dan het

invaliditeitspercentage indien dit laatste tenminste 26% bedraagt; zo wordt bijvoorbeeld bij een vastgestelde invaliditeit van 50% geen 50% maar 75% van het verzekerde bedrag

uitgekeerde en bij 75% invaliditeit zelfs 150%.

 

** Uitsluitend ten behoeve van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters geldt in geval van molestatie en langdurige ziekenhuisopname/arbeidsongeschiktheid een uitgebreidere

dekking.

*** Wanneer een persoon tijdens de actieve deelname aan een voetbalwedstrijd of training komt te overlijden ten gevolge van een ziekte biedt deze verzekering dekking voor een

bedrag van € 2.000,00. Deze dekking onderscheidt zich wezenlijk van de bovengenoemde dekking bij rubriek A. Rubriek A heeft betrekking op overlijden ten gevolge van een ongeval

(zie begrip ongeval). In het geval van overlijden door een ziekte is geen sprake van een ongeval, maar van een gevolg van een kwaal dat zich tijdens het voetballen openbaart.

Begrip ongeval

- Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde, die geneeskundig

vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt, waarvan de blijvende invaliditeit of de genees en/of tandheelkundige kosten het gevolg is/zijn.

- Met verzekeraars is overeengekomen dat legionellabesmetting in de zin van de polis wordt beschouwd als ongeval. Dit betekent dat binnen de context van de polis bij blijvende

invaliditeit of overlijden, als gevolg van legionellabesmetting, een uitkering op basis van de ongevallenverzekering wordt gedaan.

Ongevalsmelding

- Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat, de hiertoe aangestelde contactpersoon van de vereniging

of www.knvb.nl. Dit formulier kan worden verzonden aan Hienfeld Assuradeuren, Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam, t.a.v. afdeling Medisch Varia Schade.

Overlijden

- Een dodelijk ongeval dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur rechtstreeks gemeld te worden bij de experts Cunningham Polak Schoute, telefoon 020 -

6264535 die hiertoe 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn.

Polisvoorwaarden

- Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage op de KNVB districtskantoren.